Gemeenteraad Zwolle debatteert over Arbeidsparticipatie en Veiligheid

4 maanden geleden gepubliceerd

Op maandag 18 maart komt de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de stand van zaken rondom de herijking van de visie op arbeidsparticipatie en verkeersveiligheid.

Herijking Visie Arbeidsparticipatie

De fracties van CDA, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie en PvdD hebben een raadsbrief aangedragen om de huidige stand van zaken te bespreken. Er wordt in deze raadsbrief aandacht besteed aan de visie op arbeidsparticipatie en de totstandkoming van lokaal arbeidsmarktbeleid.

Uit de bijgevoegde ‘Tussenrapportage Herijking Visie op Arbeidsparticipatie’ blijkt dat de samenhang in de participatieketen en arbeidsmarkt beter georganiseerd moet worden. Dit om meer inwoners onder de Participatiewet te kunnen ondersteunen richting (arbeids)participatie. Daarnaast is er behoefte aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, heldere opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een brede intake, een gezamenlijk dashboard en lokaal arbeidsmarktbeleid.

Arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie zijn nauw met elkaar verweven, daarom wil de gemeente deze onderwerpen in één visie combineren. Deze gecombineerde visie zal in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad worden voorgelegd.

Rondetafelgesprek Verkeersveiligheid

Parallel aan het debat over arbeidsparticipatie, vindt er een rondetafelgesprek plaats over verkeersveiligheid. Tijdens dit gesprek willen raadsleden zich laten informeren over mogelijke vervolgacties om tot veiligere verkeerssituaties te komen. Dit kan gaan om aanpassingen in de infrastructuur en/of gedragsverandering. Vertegenwoordigers van de politie, gemeente, wetenschap, rijschoolhouders, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en inwoners zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.

Inspreken en Live Meekijken

Inwoners die de raad iets willen meegeven over de onderwerpen op de agenda, kunnen zich aanmelden om in te spreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering. Wie de raadsvergadering graag vanuit huis wil volgen, kan dit doen via een livestream.