Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling en nieuwe regels voor deeltweewielers in Zwolle

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het college van B&W van Zwolle heeft op 5 maart een aantal belangrijke besluiten genomen. Deze besluiten hebben onder andere betrekking op de herontwikkeling van de Ruusbroec- en Geert Grootestraat, maatschappelijke opvang, deelvoertuigen en bedelarij.

Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Ruusbroec- en Geert Grootestraat

Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de Geert Grootestraat 1 - Ruusbroecstraat 205. De samenwerking vindt plaats tussen de gemeente Zwolle, deltaWonen en Wise OG B.V. Het college heeft besloten om geheimhouding op te leggen ten aanzien van Bijlage 1 (Samenwerkingsovereenkomst) tot en met het onherroepelijk worden van het gewijzigde omgevingsplan.

Mandaatbesluit maatschappelijke opvang

Het college heeft het Mandaatbesluit maatschappelijke opvang gemeente Zwolle en GGD IJsselland vastgesteld.

Nieuwe regels voor deeltweewielers

Vanaf 1 juni 2024 wordt één vergunning verleend voor het aanbieden van deelscooters en één vergunning voor het aanbieden van deelfietsen in de openbare ruimte. Voor de uitgiftevoorwaarden voor een vergunning zijn de “Beleidsregels deelvoertuigen gemeente Zwolle 2024” vastgesteld. Voor het beoordelen van aanvragen voor een vergunning zijn de “Procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag vergunning deelvoertuigen 2024” vastgesteld.

Verlenging Register Niet-Ingezetenen (RNI) Convenant Dienstverlening

Het college heeft besloten in te stemmen met de voortzetting van het RNI-loket door het ondertekenen van het nieuwe RNI Convenant Dienstverlening. De looptijd is vijf jaar en gaat in op 1 januari 2024.

Aanwijzen verbodsgebieden bedelarij

Op grond van artikel 2:65 van de APV zijn gebieden aangewezen waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken te bedelen. Dit is vastgelegd in het bijgevoegde aanwijzingsbesluit.